Pasaulio lietuvių universitetas

Tai Vytauto Didžiojo universiteto veikla, skirta lietuvių diasporai. Tai erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti.

Pasaulio lietuvių universitetas, tai lietuvių diasporos veiklos tąsa Vytauto Didžiojo universitete, atkurtame ir gyvuojančiame pasaulio lietuvių, tokių kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Valdas Adamkus, Kęstutis Skrupskelis, Adolfas Damušis ir kt. pastangų dėka.

VDU palaiko Pasaulio lietuvių universiteto veiklą, suteikdamas savo akademinius, mokslinius ir infrastruktūros resursus.

Vertybės

Lietuviškumas
Puoselėti lietuviškąjį tapatumą visoje savo įvairovėje, rūpintis jo išsaugojimu diasporoje;

Tęstinumas
Tausoti lietuvių diasporos atmintį ir paveldą, išlaikant ryšį su skirtingomis lietuvių diasporos kartomis

Žmogaus vertė
Branginti visapusišką žmogaus vertingumą diasporoje, aprėpiant visą jo/jos patirčių ir prigimčių horizontą;

Intelektualumas
Skatinti ir palaikyti intelektualinę pasaulio lietuvių diskusiją.

Misija

Pasaulio lietuvių universiteto misija – sutelkti aktyvią (minties, intelekto, akademijos lyderių) lietuvių diasporos dalį ir palaikyti nuolat pulsuojantį intelektualinį-akademinį pasaulio lietuvių bendrabūvį.

Tikslai

  1. Ugdyti diasporinės tautos lyderių produktyvią vaizduotę ir kurti lietuvių diasporos ateities vaizdinius;
  2. Burti pasaulio lietuvių akademinę bendruomenę orientuotą į PLU vertybes;
  3. Tiesti tiltus tarp skirtingų lietuvių diasporos kartų, rūpinantis diasporos atminties išsaugojimu ir ateitimi;
  4. Kaupti, viešinti ir populiarinti akademinės diasporos atminties materialų ir virtualų archyvą.

 

 

Partneriai