Laisva žemė

 

Projektas

„Kaunas 18 + 18. Prisikėlimo ašis“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimui.

Idėja

2017 m. Kauno Vienybės aikštėje pradėtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybos, tad žemė tapo „laisva“. Kilo idėja padovanoti „laisvos žemės“ pasaulio lietuviams.

 

Laisva žemė – tai daugiasluoksnė metafora, per meninę asociaciją susiejanti keletą simboliškai svarbių dalykų. Taip, tai žiupsnelis žemės iš svarbiausios Šimtmečio aikštės bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios papėdės. Kadaise mūsų protėvių kartos išeiviai pasiimdavo gimtosios dirvos grumstelį su savimi – į begalybę, iš kurios dažniausiai negrįždavo. Dabar laisvasis pasaulis gali susisiekti, kad tik mūsų visų pasaulio lietuvių jausmai ir atmintys netrukdytų susikalbėti. Žemės sauja iš Vienybės aikštės dabar tampa didaktinio meninio projekto dalimi, tačiau juk galima įsivaizduoti ją išbarstytą Pietų ar Šiaurės Amerikos, kitų žemynų lietuvių kolonijų centruose. Juk gali joje įsišaknyti nauji atminties sodinukai, juk gali pražysti gražiausi pasaulio lietuvių bendrabūvio žiedai, sunokti įpareigojančio solidarumo vaisiai. Pasaulyje, kuriame viskas tampa įmanoma, šis meninis judesys yra it koks pakvietimas Vasario 16-osios Respublikos šimtmečio proga atverti širdis vieni kitiems ir pajausti kitą lietuvį kaip savo tėvynės atspindį.*

Prof. Egidijus Aleksandravičius

*Šimtmečio šriftas „Signato“, atkurtas pagal Vasario 16-osios akto rankraštį.

Idėjos autoriai: Elena Damaševičiūtė, Monika Gedvilaitė, Tomas Kuleša, Mantas Mickevičius, Rasuolė Petrikaitė, Kęstutis Vaikšnoras

The liberated land

Project

“Kaunas 18 + 18. Axis of Resurrection” is devoted to acclaim the meaningfulness of the Centennial of the Restoration of the State of Lithuania.

Idea

In 2017 in Solidarity Square of Kaunas the construction of an underground parking garage was commenced and thus the soil became “free”.  Several architects from Kaunas came up with an idea to give pieces of this “free soil” as a present to Lithuanians.

 

The liberated land is a multi-layered metaphor connecting several symbolically significant meanings through artistic associations. Yes, it is a handful of earth from the most important centennial square at the foot of the Christs’s Resurrection Church. Once the emigrants of our ancestors’ generation used to carry a lump of native soil to the infinity from which they were not likely to return. Now the free world can make connections; let the feelings and memories of all World Lithuanians not hinder our communication. A handful of earth from Solidarity Square has now become part of an artistic didactic project; however, we can easily imagine it sprinkled over South or North America or the centres of Lithuanian communities on other continents. The new seedlings of memory may well start rooting in it, the most beautiful flowers of the World Lithuanian coexistence may be blooming, and the fruits of obligating solidarity may get ripe. In the world where everything becomes possible this artistic initiative is like an invitation on the occasion of the Centennial of the February 16th Republic to open our hearts to each other and to feel the other Lithuanian like the mirror of our motherland.*

Prof. Egidijus Aleksandravičius

 

*Centennial script “Signato“ is recreated according to the manuscript of the Act of the  16th of February.

Authors of concept: Elena Damaševičiūtė, Monika Gedvilaitė, Tomas Kuleša, Mantas Mickevičius, Rasuolė Petrikaitė, Kęstutis Vaikšnoras

La tierra libre

Proyecto

“Kaunas 18 + 18. Eje de Resurrección”, cuyo objetivo es dar importancia al Centenario de la Restauración del Estado de Lituania.

Idea

En 2017 en la Plaza de la Unidad de Kaunas empezó la construcción de un aparcamiento subterráneo, entonces la tierra se volvió “libre”. A algunos arquitectos de Kaunas les surgió una idea de regalar esta “tierra libre” a lituanos.

*Tipo de letra “Signato”, reconstruido a partir del manuscrito de la Declaración del 16 de febrero.

Autores de la idea: Elena Damaševičiūtė, Monika Gedvilaitė, Tomas Kuleša, Mantas Mickevičius, Rasuolė Petrikaitė, Kęstutis Vaikšnoras

Kontaktai

Projekto partneriai

Laisvos žemės siuntimo vietos