Vytauto Didžiojo universitete vykdomi migracijos ir diasporos tyrimai

2018-09-26

Vytauto Didžiojo universitete, atkurtame Lietuvos ir lietuvių diasporos mokslininkų pastangomis, vykdomi šiuolaikinės migracijos, migracijos, diasporos istorijos ir politikos tyrimai. Nuo 2006 m. leidžiamas mokslinis žurnalas „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“. VDU Lietuvių išeivijos institute saugomi bei tvarkomi lietuvių diasporos archyvai, rengiamos mokslinės monografijos, archyvų publikacijos. VDU socialinės antropologijos centre bei VDU kultūros rytimų centre atliekami šiuolaikinės migracijos tyrimai, universitete veikia migracijos ir diasporos tyrimų klasteris.

VDU Lietuvių išeivijos institutas

VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojai atlieka istorinius lietuvių diasporos tyrimus, kurie yra derinami su šiuolaikinės migracijos procesų analize ir diasporų studijomis.

Tyrimų ir veiklos kryptys:

 • Lietuvių egzilio istorija ir literatūra;
 • Dokumentų, egzodo archyvo publikavimas;
 • Lietuvių išeivijos visuomenės, politikos veikėjų, intelektualų tekstų publikavimas;
 • Lietuvių išeivijos sukauptos archyvinės medžiagos tvarkymas ir saugojimas;
 • Lietuvių tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje;
 • Mokslinių renginių skirtų migracijos ir diasporos problematikai organizavimas;

Projektai:

Bendradarbiavimo galimybės:

 • Mokslinių straipsnių publikavimas žurnale „Oikos”: lietuvių migracijos ir diasporos studijos
 • Lietuvių diasporos archyvų kaupimas, priežiūra, publikavimas
 • Šiuolaikinės migracijos tyrimai

Kontaktai:

dr. Daiva Dapkutė
daiva.dapkute@vdu.lt

dr. Dalia Kuizinienė
dalia.kuizinienė@vdu.lt

VDU socialinės antropologijos centras

VDU socialinės antropologijos centras darbuojasi šiuolaikinės migracijos, lietuviškojo tapatumo bei lietuvių diasporų tyrimų srityje.

Tyrimų kryptys:

 • Transnacionalizmas, kosmopolitizmas bei lokalus ir globalus kultūriškumas;
 • Socialinė, kultūros ir identiteto politika nacionaliniuose ir transnacionaliniuose (migraciniuose) kontekstuose.

Projektai:

 • „1863 m. sukilimo tremtinių kultūrinis paveldas ir lietuviškasis identitetas Rusijos Saratovo krašte“ 2014-2017
 • REMIGRATIONS. International Research Program: „Remigrations and Transformations in Post-socialist European Region” 2013-2017
 • TRANSLINES – „Inequalities of mobility: relatedness and belonging of transnational families in the Nordic migration space” 2015-2019 m.
 • Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai, 2012-2014
 • Lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimas europeizacijos bei globalizacijos sąlygomis: lietuviškumo raiška ir nacionalinės Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos tapatybių politikos, 2007-2009
 • Lietuvių tautinės tapatybės raiškos būdai: socialinė atmintis, kultūrinis tęstinumas ir kaita globalizacijos sąlygomis, 2005-2006
 • Tautinės tapatybės bruožų ir simbolių susisteminimas, jų santykinės kultūrinės svarbos nustatymas bei dekontekstualizuotų tautinės tapatybės modelių išskyrimas, 2005

Kontaktai:

prof. Vytis Čiubrinskas
vytis.ciubrinskas@vdu.lt

VDU migracijos ir diasporos tyrimų klasteris

VDU migracijos ir diasporos tyrimų klasteris vienija skirtingų disciplinų mokslininkus, dirbančius lietuvių migracijos ir diasporos tyrimų srityse.

Migracijos ir diasporos tyrimų klasterio tikslas – tirti lietuvių diasporos pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės ir politinės visuomeninės veiklos problemas; vykdyti bei plėtoti sistemingų tarpdisciplininių tarptautinės migracijos ir diasporos procesų tyrimus.

Klasterio tikslai įgyvendinami atliekant mokslinius tyrimus, rengiant mokslines konferencijas, seminarus, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tyrimų rezultatai skelbiami periodiniuose leidiniuose, leidžiamos monografijos, šaltinių publikacijos, studijos.

Kontaktai:

Mokslininkų grupės vadovas prof. habil.dr. Egidijus Aleksandravičius, (egidijus.aleksandravicius@vdu.lt), VDU Humanitarinių mokslų fakultetas.
Klasterio tarybos pirmininkė dr. Daiva Dapkutė, (daiva.dapkute@vdu.lt), VDU Humanitarinių mokslų fakultetas.

VDU demografinių tyrimų centras

Tyrimų kryptys:

 1. Lietuvių emigracija masinės emigracijos kontekste;
 2. Populiacijos pokyčiai masinės emigracijos kontekste;
 3. Socialinė ir ekonominė migracijos įtaka Lietuvai.

Projektai:

 1. Tarptautinis projektas „On the edge of societies: New vulnerable populations, emerging challenges for social policines and future demands for social innovation. The experience of the Baltic Sea States“ [acronym: The Baltic Sea States (BSS Project)]. Coordinated by MP Demographic Research Institute; Population Europe. 2017-2021 (D. Jasilionis – vykdytojas; V. Stankūnienė – ekspertė) (Viena iš projekto temų – migracija).
 2. MIP projektas „Lietuvos demografinis nuosmukis ir nelygybės: modeliai ir mechanizmai kartų kaitos kontekste“. Projekto vadovas – D. Jasilionis. Vykdytojai – V.Stankūnienė, M.Baublytė (Viena iš projekto temų – migracija).
 3. Migracijos įtaka gimstamumui.

Kontaktai:

prof. habl. dr. Vlada Stankūnienė
vladislava.stankuniene@vdu.lt