VDU doktorantei įteikta L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija

2020-12-31

Naujųjų metų išvakarėse, virtualiu būdu, įteikta jubiliejinė, 10-mečio sukaktį žyminti L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija. Šių metų stipendijos laureatė – VDU Lietuvos istorijos doktorantė Marija Navickaitė, rengianti disertaciją tema „Lietuvių tautinio judėjimo sąveika su lietuvių emigracija XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“.

M. Navickaitė vieno mėnesio trukmės stažuotę planuoja atlikti Čikagoje veikiančiuose Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (Lithuanian Research and Studies Centre), kur lankėsi ir pirmieji, 2010 m. stipendijos laureatai.

Doktorantės teigimu, XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Jungtinėse Amerikos Valstijose susitelkė gausi lietuvių išeivių bendruomenė, kuri intensyviai sąveikavo su lietuvių tautinio atgimimo judėjimu: kūrėsi organizacijos, leista spauda. Būtent JAV susitelkusi išeivių bendruomenė ir jos veikla tyrimo chronologinėse ribose yra vienas kertinių tyrimo aspektų. Dėl šios priežasties itin aktuali mokslinė išvyka į JAV esančias lietuvių mokslo ir kultūros institucijas bei archyvus. Ten sukaupta su lietuvių organizacijomis ir politine JAV lietuvių veikla XX a. pradžioje susijusi medžiaga, periodikos kolekcijos, asmeninė korespondencija, išeivijos intelektualinio elito dienoraščiai.

Pasak doktorantės disertacijos vadovo, istoriko, VDU profesoriaus pareigas einančio dr. Rimanto Miknio, istoriografijoje aptinkamas žymus skaičius tyrimų, analizuojančių tautinio atgimimo procesus, politinės minties kaitą, tačiau šiuose leidiniuose įvykiai atskleisti daugiausiai per Lietuvoje vykusių įvykių prizmę. Nepakankamai akcentuojama idėjų sklaida išeivijoje, jos ekonominė, politinė bei kultūrinė įtaka tautiniam judėjimui Lietuvoje. Doktorantės atliekamo tyrimo pagrindinė linija susijusi su sąveikomis tarp Lietuvos ir skirtingų lietuvių diasporos centrų, siekiant atskleisti ryšius ir idėjų cirkuliaciją, lėmusią transformacijas abiejose pusėse, tad akivaizdu, kad tyrimo sėkmė didele dalimi priklausys ir nuo galimybės panaudoti šaltinius, kurie yra sukaupti JAV lietuvių emigracijos centruose.

Minint L. ir F. Mockūnų vardinės stipendijos 10-metį kviečiame prisiminti stipendijos laureatų patirtis ir įspūdžius, išklausyti jų sveikinimus: