Penkių VDU studentų mėnesį trukusi stažuotė Čikagoje

2020-08-31

Stažuotuojų susitikimas su Francoise Puzyna-Mockūnas jos namuose Lietuvoje prieš išvykstant į JAV.

2011 metų sausio 12 – vasario 14 dienomis Čikagoje JAV Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) bei dienraštyje „Draugas” stažavosi penki studentai iš Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Laimėję vardines Liūto ir Francoise Mockūnų įsteigtas stipendijas, du VDU migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos magistrantūros bei du VDU istorijos doktorantūros studentai visą mėnesį rinks medžiagą savo baigiamiesiems darbams bei tolimesniems tyrinėjimams LTSC archyvuose, o viena VDU žurnalistikos magistrantė atliks praktiką laikraščio „Draugas” redakcijoje.

Sumanymas steigti tokias stipendijas kilo žymaus išeivijos veikėjo Liūto Mockūno našlei Francoise Puzyna-Mockūnas. „Jauniems žmonėms yra būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrėje aplinkoje patirties. Tuomet grįžę į Lietuvą jie galės skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti palankias verslo sąlygas”, – sakė F. Puzyna-Mockūnas vardinių stipendijų skyrimo nuostatų pasirašymo metu Vytauto Didžiojo universitete 2010 metų rugsėjo 29 d. Pasak VDU mecenatės, tokiu būdu ji siekia įamžinti savo vyro atminimą, padėti VDU plėsti ir stiprinti tarptautinius ryšius, o Amerikos lietuvių bendruomenei – aktyvinti veiklą Lietuvoje. Šis sumanymas – tai dalis VDU vykdomo „Pasaulio lietuvių akademijos” projekto, kurio vienas tikslų – skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą.

Liūtas Mockūnas (1934–2007) – žymus lietuvių išeivijos žurnalistas, literatūros tyrinėtojas, kultūrologas, „Santaros-Šviesos” federacijos narys, ilgametis „Akiračių” redaktorius. Kiekvienais metais rugsėjo 30 d. – per Liūto Mockūno gimtadienį – VDU studentams bus skelbiamas konkursas vykti stažuotis į JAV.

Norintieji 2011 metais stažuotis JAV, vardinių stipendijų skyrimo komisijai – Garbės komitetui – turėjo pateikti motyvuotą prašymą, kuriame būtų aprašoma tyrimo srities tema, pagrindžiamas archyvinės medžiagos JAV paieškos poreikis ir svarba. Prie prašymo buvo naudinga pridėti mokslo vadovo rekomendaciją bei katedros vadovo pritarimą. Stipendijų skyrimo Garbės komitetą sudaro: Francoise Marie Puzyna-Mockūnas, VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, VDU viešųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčytienė, Išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, Tarptautinių ryšių tarnybos direktorė Zina Baltrėnienė, VDU „Pasaulio lietuvių akademijos” projekto koordinatorė Vida Bagdonavičienė.

Garbės komiteto sprendimu, konkursą laimėjo tie studentai, kuriems ši stažuotė JAV turėtų didžiausios naudos jų ruošiamiems mokslo darbams bei tolimesniems tyrinėjimams. Šiuo metu stažuotę Čikagoje atlieka: Giedrė Milerytė (istorijos doktorantė, rengiamos disertacijos tema – „Lietuvos ir Lenkijos ateities vizijos emigracijoje 1945–1990”), Renata Novogreckaitė (žurnalistikos magistrantė, turinti žurnalistinio darbo, komunikacinės veiklos patirties; stažuotės metu atlieka praktiką „Drauge”), Marija Raškauskienė (migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos antro kurso magistrantė; tyrimų kryptis – Lietuvos pilietybės atstatymo, dvigubos pilietybės problematika ir sklaida viešajame diskurse) ir Gediminas Žūsinas (migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos antro kurso magistrantas; tyrimų kryptis – „Lietuviškų organizacijų veikla DP stovyklose 1945– 1950”). Komisijos bendru nutarimu lietuvių grupės vadovu tapo Arūnas Antanaitis (istorijos doktorantas; rengiamos disertacijos tema – „Lietuvių išeivijos vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime 1985– 1994”).

Stažuotojai Čikagos centre. Iš kairės į dešinę – Renata, Gediminas, Arūnas, Giedrė ir Marija.

Visiems stažuotojams yra padengiamos kelionės išlaidos į JAV ir atgal, apmokama nakvynė bei maitinimosi išlaidos. „Šiuo metu gyvename Marriott Residence Inn viešbutyje Lombard miestelyje. Kiekvieną rytą gauname pusryčius, porą kartų per savaitę ir vakarienę, likusį maistą gaminamės patys kambariuose esančiose virtuvėse. JAV Lietuvių Bendruomenė pasirūpino automobiliu, tad į archyvus ir „Draugo” redakciją važiuojame su juo. Esame tikrai patenkinti mums sudarytomis stažuotės sąlygomis bei mumis besirūpinančiais žmonėmis, kurie stengiasi suorganizuoti reikiamus mūsų baigiamiesiems darbams susitikimus, kuo daugiau supažindinti su Čikaga bei Amerikoje gyvenančių lietuvių gyvenimu”, – visos komandos vardu kalbėjo grupės vadovas A. Antanaitis.

Būdami JAV jau savaitę, studentai spėjo susipažinti su LTSC darbuotojais, aprodžiusiais visus sukauptus archyvus, aplankė „Draugo” redakciją, Čikagos miesto centrą, turėjo galimybę sudalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenės Sausio 13-osios minėjime Lemont. „Žinojome, jog Amerikoje sutiksime daug lietuvių, bet kad jų bus tiek daug, tikrai nesitikėjome. Mums labai pasisekė, jog galėjome pabūti bent šiame minėjime, pajusti lietuvybės dvasią giedant Lietuvos himną kartu su visais. Pamatyti Vasario 16-osios minėjimo, kaip bebūtų gaila, jau nebespėsime – vasario 14 dieną išskrendame į Lietuvą”, – mintimis dalijosi stažuotojai.

Naudodamiesi proga, studentai kreipiasi į „Draugo” skaitytojus, galinčius suteikti informacijos tiek žodžiu, tiek įvairiais dokumentais jų rašomomis temomis ir prisidėti prie mokslinių tyrimų atlikimo. Galinčius suteikti bent kokios informacijos, prašome susisiekti su grupės vadovu elektroniniu paštu a.antanaitis@hmf.vdu.lt arba siunčiant laiškus adresu: Arūnui Antanaičiui, VDU Išeivijos studijų centras, S. Daukanto g. 25, LT44249, Kaunas, Lithuania.

RENATA NOVOGRECKAITĖ

Pagal Draugas.org.