Skelbiamas Broniaus Bieliuko vardo stipendijos konkursas

2020-10-27

Lietuvių fondo (LF) JAV administruojamas Broniaus Bieliuko stipendijų fondas ir Lietuvių išeivijos institutas skiria stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

Lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko vardinė stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų srities istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos krypčių studijų studentams. Stipendija yra vienkartinė, neskiriama tam pačiam asmeniui antrą kartą.

Stipendijos tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

Siūlymus ir rekomendacijas prašome siųsti iki 2020 m. lapkričio 30 d. el. paštu: alisija.rupsiene@vdu.lt arba daiva.dapkute@vdu.lt

Daugiau informacijos teikia:
Daiva Dapkutė (Lietuvių išeivijos institutas)
Tel. (8-37) 327839
daiva.dapkute@vdu.lt

 

 

Plačiau apie Bronių Bieliuką

Garsus lietuvių išeivijos visuomenininkas, teisininkas Bronius Bieliukas gimė 1908 m. balandžio 26 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Dugnų kaime ūkininko šeimoje. Baigęs Marijampolės (Rygiškių Jono) gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Studijuodamas keturis metus dirbo sekretoriumi pas advokatą Mykolą Sleževičių.

Baigęs universitetą B. Bieliukas vertėsi advokatūra, iki 1944 m. buvo Žemės banko juriskonsultu. Jau mokydamasis gimnazijoje aktyviai įsijungė į visuomeninį darbą, dalyvavo neformaliame varpininkų būrelyje. Universitete aktyviai dalyvavo studentijos gyvenime, buvo studentų „Varpo“ draugijos ir Lietuvių studentų savišalpos draugijos pirmininku, vėlesniais metais aktyviai dalyvavo valstiečių liaudininkų veikloje.

Vokiečių okupacijos metais B. Bieliukas dalyvavo pogrindžio veikloje, buvo išrinktas Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) generaliniu sekretoriumi, rūpinosi pogrindinio laikraščio „Nepriklausoma Lietuva“ organizavimu, leidimu ir platinimu. Dalyvavo besikuriančio Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o) veikloje, buvo pirmasis VLIK‘o sekretorius. 1944 m. gestapo buvo suimtas ir įkalintas. Iš Bayreutho (Vokietija) kalėjimo išlaisvintas amerikiečių kariuomenės 1945 m.

Vokietijoje B. Bieliukas aktyviai dalyvavo LVLS, VLIK‘o veikloje. 1951 m. persikėlęs gyventi į JAV apsigyveno Niujorke. Gyvendamas JAV tęsė veiklą VLIK‘e, dalyvavo Bendro Amerikos lietuvių šalpos fondo (BALF‘o), Lietuvos laisvės komiteto, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) veikloje. Buvo vienas iš Lietuvių rezistencinės santarvės organizatorių (1950 m.), aktyvus jos veikėjas.

Gyvendamas ir aktyviai dalyvaudamas lietuvių išeivijos visuomeniniame, politiniame darbe B. Bieliukas nepriėmė JAV pilietybės. Mirė 1992 m. kovo 10 d. Niujorke.

Bronius Bieliukas visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvos išlaisvinimo darbui. Tam jis nepagailėjo nei jėgų, nei sveikatos, nei savo kuklių santaupų. Jo sukauptas archyvas perduotas VDU Išeivijos studijų centrui. Savo testamentu visą savo kuklų turtą jis paliko Pasaulio lietuvių bendruomenės fondui (dabar. Lietuvių fondas), kuriame buvo įsteigtas Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fondas. B. Bieliukas visada tikėjo, kad Lietuva bus laisva šalis, kurioje turi dirbti išsilavinę žmonės. B. Bieliuko vardo fondo lėšos skiriamos Lietuvoje besimokančio jaunimo stipendijoms.

Parengta pagal:
VDU Humanitarinių mokslų fakultetas
Pasauliolietuvis.lt