Nuotolinės studijos Vytauto Didžiojo universitete

2024-01-11

Nuotolinės studijos Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pasaulio lietuvius rinktis nuotolines studijas: studijuoti nuotoliniu ir pusiau nuotoliniu būdu!
Atskirus studijų dalykus kviečiame studijuoti pilnai nuotoliniu būdu openstudies.vdu.lt platformoje, o norinčius siekti bakalauro ar magistro studijų laipsnio, kviečiame rinktis formalias nuotolines arba mišriu būdu vykdomas formaliasias studijas.

Openstudies.vdu.lt platformoje siūlomi socialinių ir humanitarinių mokslų dalykai, menų, kalbų, informacinio raštingumo ir kitas praktines žinias suteikiantys dalykai. Išlaikius egzaminus už juos suteikiama akademinė pažyma, o įgyti studijų kreditai gali būti užskaitomi, pasirinkus formaliasias studijas VDU.

Neformalios nuotolinėsFormalios nuotolinėsFormalios mišriu būdu vykdomos

Tai kvalifikacijos tobulinimo kursas supažindinantis su neformalaus ugdymo programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta 6-7 klasių ir vyresniems moksleiviams. Šios programos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą. Programa apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas.

Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.

 

Emigracija, Lietuvos ir išeivijos santykiai yra aktuali ir nemažai diskutuojama šių dienų problema. Žvilgsnis į pasaulio lietuvių istoriją yra pravartus tiek siekiant pagrįsto šių problemų sprendimo, tiek ir geresnio savęs, savos tapatybės ir bendros praeities suvokimo.

Įvairūs pasaulio lietuvių istorijos epizodai, aptariami šiame kurse, leis ne tik suprasti lietuviškos išeivijos, bet pagilins ir populiariosios kultūros, pilietinės visuomenės, pabėgėlių istorijos supratimą.

 

 

Apie dalyką pasakoja prof. Egidijus Aleksandravičius ir dr. Egidijus Balandis

Programa sudaryta taip, kad įvairiapusiškai atlieptų skirtingus lietuviškosios kultūros pažinimo poreikius ir turimas lietuvių kalbos žinias. Greta lietuvių kalbos gramatikos paskaitų ir praktinių įgūdžių lavinimo, daug dėmesio skiriama ir sociolingvistiniams, sociokultūriniams ir etnokultūriniams aspektams – akcentuojamas nuolatinis kalbos kitimas, jos vartojimas įvairiuose kontekstuose ir komunikacinėse situacijose.

Visi kursai organizuojami nuotoliniu būdu ir trunka nuo 3 savaičių iki 1 metų. Sėkmingai išklausius pasirinktą kursą išduodamas tai patvirtinantis Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimas. Daugiau informacijos apie studijų organizavimo tvarką, dėstytojus ir planą rasite kiekvieno atskiro studijų dalyko apraše.

Programoje studijuoti gali tiek tie, kurie niekada nesimokė lietuvių kalbos, tiek ir pažengusiųjų kalbinius įgūdžius turintys žmonės. Ši įvairiapusiška programa skirta visiems norintiems, kad Lietuva taptų jų gyvenimo dalimi bei siekiant suburti po visą pasaulį pasklidusius lietuvius, leisti jiems pajusti bendrystę vieniems su kitais ir visais, vienijamais noro pažinti Lietuvą... skaityti plačiau.

 

Šis dalykas yra skitas visiems, norintiems supažindinti su tradicine lietuvių kultūra: tautosaka, šventėmis, gyvenimo ciklo papročiais, esminiais mitologijos bruožais bei pagrindinėmis materialinės kultūros sritimis.

Studijų dalyko metu gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, pristatoma kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, arba nurodomos jo išnykimo priežastys, lietuvių etninės kultūros reiškiniai lyginami su kitų Europos šalių tradicijomis... plačiau.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo bendra lietuviams, lenkams, baltarusiams, ukrainiečiams, žydams ir daugeliui kitų tautų.

Penkis šimtus metų gyvavęs bendras politinis darinys, XVIII a. pabaigoje buvo Rusijos užgrobtas, XIX a. čia vyko intensyvūs tautiniai judėjimai, o XX a. suskilo į tautines valstybes. Kaip šiandien yra dalijamas LDK palikimas?

Kodėl ir kaip skiriasi istorijos mokymas kaimyninių kraštų vidurinėse mokyklose? Kaip šiame kontekste atrodo propagandiniai karai ir geopolitinės įtampos? Kur yra ribos tarp tautinių naratyvų ir kritinės istorijos, tarp pasakojimų ir mokslo?... plačiau

Asmenybė – sudėtinga ir abstrakti sąvoka, aprėpianti daug žmogų charakterizuojančių aspektų: emocijas, motyvaciją, mintis, išgyvenimus, suvokimą, veiksmus ir t. t.

Ko gero, niekada nebus moksliškai teisingo, vienintelio asmenybės supratimo. Šiuo metu kartu sugyvena daugybė alternatyvių teorijų.

Kiekvienas autorius asmenybę įsivaizduoja pagal savo kuriamą teoriją... plačiau

Dalyko paskirtis – studijuoti marketinginius reiškinius skaitmeniniame kontekste, supažindinant studentą su skaitmenine aplinka ir jos ypatybėmis bei svarba kuriant ir valdant šių dienų marketingo procesus.

Kurso eigoje analizuojamos kintančios vartotojo, vertės, produkto, kainos koncepcijos.

Susipažįstama su esminėmis skaitmeninio amžiaus galimybėmis marketingo valdymo procese... plačiau.

Garsioji Džordžo Orvelo citata „Kas valdo praeitį, valdo ateitį, kas valdo dabartį, valdo praeitį“ iš romano „1984-ieji“ kaip niekada aktuali šiandien.

2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinius veiksmus jau daugiau nei aštuonerius metus trunkančiame kare prieš Ukrainą. Šiandien svarbu suvokti Ukrainos istorinę ir etninę savimonę, todėl šis kursas kviečia susipažinti su Ukraina ir jos valstybingumo istorija.

Dalyko įrašai rusų kalba pateikiant skaidres anglų kalba... plačiau.

Dalykas skirtas plėtoti komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, kurios apima žodyno plėtimą ir kalbos vartosenos tobulinimą per klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo, rašymo bei vertimo veiklas pradedančiųjų lygmenyje...plačiau.

Dalykas skirtas plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima klausimo ir skaitymo supratimą, kalbėjimą ir rašymą pradedančiųjų lygmenyje...plačiau.

Dalykas skirtas užsienio studentams, norintiems išmokti lietuviškai (susi)kalbėti įprasčiausiose kasdieninio gyvenimo sitauacijose ir dažniausiai pasitaikančiomis temomis – apie save ir šeimą bei draugus, maistą ir gėrimus, namus ir miestą...plačiau.

Daugiau dalykų

Programoje numatyta siekti ugdyti aukštos kvalifikacijos kultūros specialistus, gebančius analizuoti nacionalinius ir tarptautinius kultūros reiškinius. Programos absolventai gebės rašyti analitinius straipsnius, organizuoti ir dalyvauti kultūros projektuose, teikti ekspertines rekomendacijas kultūros ir švietimo renginių organizatoriams… skaityti plačiau.

Programoje siekiama parengti plataus profilio filologus, išmanančius kalbotyros dalykus ir tarpdalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymą kalbos technologijų, socialinių mokslų srityse ir šių sričių žinių pritaikymą lingvistikoje, gebančius prisitaikyti prie kintančios situacijos darbo rinkoje… skaityti plačiau.

Vienintelė Europoje tarptautinė studijų programa, kuri vykdoma bendradarbiaujant su Euroleague Basketball Institute organizacija. Programoje ruošiami būsimi sporto organizacijų vadybos specialistai. Absolventai įgija žinių marketingo, finansų, viešųjų ryšių ir komunikacijos srityse… skaityti plačiau.

Muitinės ir procesų valdymo magistrantūros studijų programa – pirmoji Lietuvoje muitinės krypties MBA studijų programa. Ją baigusiems bus suteiktas Verslo administravimo magistro tarptautinis kvalifikacinis laipsnis (angl. Master of Business Administration).

Ši studijų programa apima muitų, mokesčių ir tiekimo grandinių sritis, dėsto tarptautiniai dėstytojai, turintys praktinės patirties. Sudaromos galimybės išvykti į trumpalaikius mokymus/stažuotes užsienyje...plačiau.

Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu, tad dėl dominančios studijų programos kviečiame teirautis.

Agronomija – tai studijų programa siekiantiems dominuoti moderniame agosektoriuje. Agronomo misija – išmaitinti planetos gyventojus! Agronomas – tai kompetentingas, plačios erudicijos specialistas, priimantis ir įgyvendinantis sprendimus žemės ūkio veikloje, pasitelkiant inovatyvias agrotechnines priemones, gebantis racionaliai naudoti žemės ūkio išteklius, konsultuoti augalų auginimo, kokybės gerinimo, produktyvumo, agroekologiniais klausimais, analizuoti rinkos pokyčius ir vystyti agroverslą.

Agronomas – tai ir konsultantas, ir gamintojas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas. Sužinoti daugiau.

Tradicinis apskaitos ir finansų įvaizdis – jau praeitis! Kūrybinė, skaitmenizuota apskaita, tvarių finansų valdymas, mokesčių optimizavimas, organizacijos vertės kūrimas, rizikos valdymas ir ateities galimybių vertinimas tampa aukštos kvalifikacijos apskaitos ir finansų profesionalų darbu! Visa tai suteikia tarpdisciplininės Apskaitos ir finansų studijos.

Programos absolventai, išmanydami nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus bei finansų valdymo principus, geba valdyti apskaitos ir finansų procesus; nustatyti naujus faktus bei problemines apskaitos ir finansų sritis bei parinkti tinkamus problemų sprendimo būdus; analizuoti ir prognozuoti organizacijos finansus bei vertinti jos ateities galimybes bei padėti organizacijos vadovui priimti teisingus sprendimus.

Rinkis tikslumą ir išmok modernią veiklos skaičių kalbą! Sužinoti daugiau.

Ateities medijų ir žurnalistikos magistro studijų programa skirta komunikacijos ir informacijos praktikams, žurnalistams, tyrėjams. Tai tarpdisciplininės studijos, kuriose susipažinsi tiek su šiuolaikinės žurnalistikos tendencijomis, tiek technologinėmis inovacijomis, tiek įvairaus komunikacinio turinio - teksto, garso, vaizdo, daugialypės terpės, virtualiosios realybės ir kitų - kūrimo principais. Čia tavęs laukia naujienų ir turinio kūrimo strategijos, gilinimasis į tokias temas kaip post-tiesa ir šiuolaikiniai informaciniai karai, įvairių komunikacijos ekosistemų Europoje analizė, geriausio skaitmeninio pasakojimo formato paieškos, taip pat tiriamoji žurnalistinė praktika.

Ši programa dėstoma anglų kalba, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas - todėl galėsi lanksčiai derinti mokslus su kita savo veikla. Be to, studijų metu turėsi galimybę dalyvauti tarptautinių mainų programose, įsitraukti į dėstytojų vykdomus tarptautinius mokslo ir tyrimų projektus. Baigus magistro programą, galėsi dirbti Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje, būti redaktoriumi, analitiku, kurti savo inovatyvius projektus, taip pat toliau tęsti studijas susijusių mokslo krypčių doktorantūroje... plačiau 

Integruotos komunikacijos magistro studijų programa trunka pusantrų akademinių metų. Per juos pasirengsi komunikacijos specialisto darbui moderniose verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose. Čia gilinsi savo žinias informacijos vadybos, efektyvios komunikacijos ir viešųjų ryšių srityse - analizuosi organizacijų komunikacijos principus, viešųjų ryšių strategijas, krizių komunikaciją, viešosios komunikacijos politiką. Taip pat galėsi pasirinkti dalykus, su kuriais nori geriau susipažinti: nuo propagandos ir informacinių karų iki populiariosios ir vaizdo kultūros.

Studijų forma pritaikyta dirbantiesiems, nes derinant auditorinę ir nuotolinę studijų formas leidžia lanksčiai derinti studijas su savo profesine veikla. Ši studijų programa tau užtikrins reikiamą kvalifikaciją darbui ryšių su visuomene bendrovėse, komunikacijos skyriuose viešame ir privačiame sektoriuje. Taipogi galėsi tęsti studijas komunikacijos arba susijusių mokslo krypčių doktorantūroje...plačiau.

Šioje magistro studijų programoje plėsi savo žinias apie šiuolaikinio kūrybinių industrijų lauko galimybes, kūrybinių projektų inicijavimo ir valdymo būdus, kūrybinių inovacijų taikymą ir vadybą. Čia susipažinsi su skirtingomis meno valdymo strategijomis, kūrybinių industrijų rinkodara ir skaitmeninėmis technologijomis, kultūrinių žemėlapių miestui kūrimu, kūrybos žanrais, medijomis ir inovacijomis.

Taip pat galėsi išsamiau susipažinti su tau aktualiais pasirenkamaisiais dalykais: nuo reklamos iki šiuolaikinių kuratorystės modelių. Baigus šias studijas mokėsi kurti ir prodiusuoti originalius kūrybinių industrijų projektus, analizuoti ir vertinti kūrybinių industrijų veiklas, teikti rekomendacijas. Įgyta kvalifikacija tau leis tiek inicijuoti savo verslą, tiek dirbti daugelyje kūrybinių industrijų sričių – kultūrinėse ir meno organizacijose bei įmonėse, kultūrinėse Lietuvos ir ES institucijose, komunikacijos, viešųjų ryšių, reklamos įmonėse, taip pat toliau tęsti studijas susijusių krypčių doktorantūroje...plačiau.

Tikriausiai žinai, kad logistika ir prekyba įveikia veiklos sąstingius ir krizes pasaulyje? Tai perspektyvi pramonės ir paslaugų sritis, prisitaikanti prie geopolitinių poslinkių, nuolat judanti į priekį. Labai paklausūs tampa profesionalūs darbuotojai, kuriantys ir kokybiškai valdantys išmanią, darnią aplinkai logistikos veiklą, pasitelkiantys pažangiausius pardavimo metodus, gebantys dirbti su IT programomis logistikos ir prekybos įmonėse, galintys vystyti šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą ar kuriantys ir plėtojantys savo e-verslą.

Kol vyks prekyba, reikės ir logistikos, o išmanyti abi sritis – tiesiog tobula! Rinkis dinamiką, dirbk sparčiai besivystančiame logistikos ir prekybos sektoriuje! Sužinoti daugiau.

Nekenti rutinos, domiesi naujovėmis, o bet kuriam produktui, paslaugai ar iniciatyvai gali nesunkiai surasti visą eilę privalumų? Tuomet Marketingo studijų programa yra tavo kryptis. Mūsų išskirtinumas – praktinėmis užduotimis ir atvejų analize paremtos studijos. Čia tau paskaitas ves jaunatviški dėstytojai, vizituojantys užsienio specialistai, savo patirtimi dalinsis įvairių sričių praktikai, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovai. Fakultete veikia unikalios neuro marketingo ir e-sporto laboratorijos. Jos leis gilintis į vartotojų elgseną, naujo produkto kūrimą ir kainodarą, reklamą ir viešuosius ryšius, prekės ženklo valdymą, kūrybinius metodus marketinge ir daug kitų įdomių dalykų.

Naujausius rinkos standartus atitinkanti programa tau leis sklandžiai įsilieti į darbo rinką, kurioje galėsi būti plataus profilio specialistu: vadovauti įvairių tipų organizacijoms ar jų marketingo ir pardavimo skyriams, tapti atskiro prekės ženklo vadovu, marketingo vadybininku, užsiimti konsultacijomis ar panorėjus išbandyti jėgas steigiant savo įmonę... skaityti plačiau.

Šioje magistro studijų programoje įsisavinsi tiek klasikinės, tiek naujausios praktinės filosofijos teorijas bei metodus, kuriuos mokysies pritaikyti interpretuojant šiuolaikinius etinius, socialinius, politinius, estetinius bei kultūrinius fenomenus. Ypatingą dėmesį programoje skirsi tarpdalykiniams humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų ryšiams ir jų įsisavinimui filosofinės refleksijos pagalba.

Studijų metu gilinsies į Antikos ir moderniąją praktinę filosofiją, humanitarinių mokslų metodologiją, šiuolaikines etikos bei aktualias teorinės ir praktinės filosofijos sąlyčių problemas, egzistencinę ir posthumanizmo etiką. Be to, galėsi pasirinkti tave dominančius dalykus: nuo filosofijos ir šiuolaikinio meno praktikos iki technologijų etikos. Šios žinios tau padės analizuoti ir interpretuoti filosofinius tekstus, plėtoti tarpasmeninį ir tarpkultūrinį dialogą, nagrinėti humanitarinių ir gamtos mokslų prielaidas, filosofiškai interpretuoti meno kūrinius, spręsti etines problemas, analizuoti šiuolaikinės kultūros tendencijas, kritiškai vertinti dabarties politinę situaciją. Baigus praktinės filosofijos magistro studijas galėsi dirbti pedagoginį darbą mokyklose, universitetuose, mokslo institutuose, leidyklose, žiniasklaidoje, politinės bei visuomeninės veiklos institucijose, taip pat toliau tęsti studijas susijusių krypčių doktorantūroje...plačiau.

Švietimo vadybos magistro studijų programoje gilinsies į globalaus švietimo problemas ir kaitą, inovacijas ir technologijas, įvairaus amžiaus grupių mokymosi situacijas ir koncepcijas, tobulinsi švietimo vadybos srities specialistui būtinus planavimo, organizavimo ir kitus gebėjimus, gerinsi švietimo tyrimų atlikimo įgūdžius. Programoje gali rinktis dvi specializacijas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadyba arba Lyderystė. Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Pasirinkus studijas anglų kalba, be magistro diplomo, tau bus suteiktas ir UNESCO Tarptautinio švietimo biuro sertifikatas Curriculum Design and Development (Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas).

Šias studijas gali derinti su darbu - dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu. Be to, yra galimybė pasirinkti ir ištęstines studijas, kurios vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais du – tris kartus per mėnesį, o susidarius norinčiųjų studijuoti grupei, užsiėmimus galime organizuoti jums patogioje vietoje! Ištęstinių studijų metu pagal individualų pageidavimą taip pat turėsi galimybę gauti UNESCO Tarptautinio švietimo biuro sertifikatą prisijungus prie nuolatinių studijų srauto...plačiau.

Vieni sako, kad verslininku gimstama. Kiti, kad juo tampama. Mes sakome, kad visais atvejais reikalingas stiprus pasirengimas, kuris padeda strategiškai mąstyti ir reaguoti į besikeičiančią verslo aplinką nuolat kintančioje organizacijoje. Apie tai ir yra mūsų Verslo administravimo studijų programa. Čia mokysies būti versliu, sėkmingu, kūrybišku vadovu, valdymo profesionalu, konsultantu, nuosavo verslo savininku – verslo pasaulio lyderiu, kuris išmano visus versle ir organizacijose vykstančius procesus ir geba priimti drąsius, bet pamatuotus verslo sprendimus.

Studijų metu įgysi ekonomikos, vadybos, finansų ir marketingo pagrindus, gilinsies į entreprenerystės ir lyderystės paslaptis, finansų apskaitą, konkurencingumą, verslo teisę, žmogiškųjų išteklių valdymą ir kitas sritis.

Po verslo administravimo studijų tavo karjeros galimybės yra beribės: galėsi pradėti savo nuosavo verslo sėkmės istoriją ar padėti ją rašyti kitiems. Sužinoti daugiau.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Join our newsletter!

Nurodytas el. paštas bus naudojamas tik naujienlaiškio tikslais.
Your email address will be used only for a newsletter purpose.