Nuotolinės studijos Vytauto Didžiojo universitete

2022-04-05

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pasaulio lietuvius rinktis studijas nuotoliniu būdu. Studijuokite nuotoliniu ir mišriu būdu organizuojamose bakalauro ir magistro programose, rinkitės kursus ir kelkite kvalifikaciją pasirinkdami neformalias nuotolines studijas.

Nuotolinės studijos – tai studijų dalykai, kurie yra pritaikyti ir atestuoti nuotolinėms studijoms. Besimokantysis gali pasiekti studijų medžiagą, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, atsiskaityti už studijų rezultatus, teikti grįžtamąjį ryšį bei klausimus, gauti paramą iš dėstytojo nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu organizuojamos studijos – patogus būdas studijuoti ne Lietuvoje gyvenantiems studentams.

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti atskirus studijų dalykus openstudies.vdu.lt platformoje - erdvėje, kurioje rasite platų studijų dalykų pasirinkimą. Studijuokite socialinių ir humanitarinių mokslų dalykus, menus, kalbas, informacinio raštingumo ir kitas praktines žinias suteikiančius dalykus.

Pasaulio lietuviams aktualūs kursai:

Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai

Tai kvalifikacijos tobulinimo kursas supažindinantis su neformalaus ugdymo programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta 6-7 klasių ir vyresniems moksleiviams. Šios programos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą. Programa apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.... skaityti plačiau.

***

Pasaulio lietuvių istorija

Emigracija, Lietuvos ir išeivijos santykiai yra aktuali ir nemažai diskutuojama šių dienų problema. Žvilgsnis į pasaulio lietuvių istoriją yra pravartus tiek siekiant pagrįsto šių problemų sprendimo, tiek ir geresnio savęs, savos tapatybės ir bendros praeities suvokimo. Įvairūs pasaulio lietuvių istorijos epizodai, aptariami šiame kurse, leis ne tik suprasti lietuviškos išeivijos, bet pagilins ir populiariosios kultūros, pilietinės visuomenės, pabėgėlių istorijos supratimą... skaityti plačiau.

***

Lietuvių kalbos ir kultūros studijos 

Programa sudaryta taip, kad įvairiapusiškai atlieptų skirtingus lietuviškosios kultūros pažinimo poreikius ir turimas lietuvių kalbos žinias. Greta lietuvių kalbos gramatikos paskaitų ir praktinių įgūdžių lavinimo, daug dėmesio skiriama ir sociolingvistiniams, sociokultūriniams ir etnokultūriniams aspektams – akcentuojamas nuolatinis kalbos kitimas, jos vartojimas įvairiuose kontekstuose ir komunikacinėse situacijose.

Programoje studijuoti gali tiek tie, kurie niekada nesimokė lietuvių kalbos, tiek ir pažengusiųjų kalbinius įgūdžius turintys žmonės. Ši įvairiapusiška programa skirta visiems norintiems, kad Lietuva taptų jų gyvenimo dalimi bei siekiant suburti po visą pasaulį pasklidusius lietuvius, leisti jiems pajusti bendrystę vieniems su kitais ir visais, vienijamais noro pažinti Lietuvą...skaityti plačiau.

Visi kursai organizuojami nuotoliniu būdu ir trunka nuo 3 savaičių iki 1 metų. Sėkmingai išklausius pasirinktą kursą išduodamas tai patvirtinantis Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimas. Daugiau informacijos apie studijų organizavimo tvarką, dėstytojus ir planą rasite kiekvieno atskiro studijų dalyko apraše.

 

Verslo administravimas (BA)

Studijų programoje keliamas tikslas ugdyti verslius, sėkmingus, kūrybiškus organizacijų vadovus ir verslo sferos dalyvius. Tokius, kurie išmano versle kylančius procesus, geba juos suvaldyti ir išspręsti atsirandančias problemas… skaityti plačiau.

Marketingas (BA)

Programoje rengiami aukštos kvalifikacijos marketingo specialistai, galintys dirbti įmonių marketingo vadovais ar konsultantais. Studijų metu numatyta skirti dėmesio marketingo teorijoms ir praktiniams užsiėmimams, kurie kartu padės išugdyti kūrybiškus sprendimus galintį priimti marketingo specialistą… skaityti plačiau.

Apskaita ir finansai (BA) (ištęstinė studijų forma)

Studijų programos absolventai susipažinę su tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais geba valdyti apskaitos procesus, analizuoti, vertinti ir prognozuoti organizacijos finansus, padėti priimti svarbius sprendimus… skaityti plačiau.

Logistika ir prekyba (BA) (ištęstinė studijų forma)

Programoje siekiama parengti plačios erudicijos logistikos ir prekybos specialistus, gebančius taikyti verslo ir vadybos teorines žinias… skaityti plačiau.

Lyginamosios kultūrų studijos (MA)

Programoje numatyta siekti ugdyti aukštos kvalifikacijos kultūros specialistus, gebančius analizuoti nacionalinius ir tarptautinius kultūros reiškinius. Programos absolventai gebės rašyti analitinius straipsnius, organizuoti ir dalyvauti kultūros projektuose, teikti ekspertines rekomendacijas kultūros ir švietimo renginių organizatoriams… skaityti plačiau.

Modernioji lingvistika (MA)

Programoje siekiama parengti plataus profilio filologus, išmanančius kalbotyros dalykus ir tarpdalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymą kalbos technologijų, socialinių mokslų srityse ir šių sričių žinių pritaikymą lingvistikoje, gebančius prisitaikyti prie kintančios situacijos darbo rinkoje… skaityti plačiau.

Sporto verslo vadyba (MA) (anglų kalba)

Vienintelė Europoje tarptautinė studijų programa, kuri vykdoma bendradarbiaujant su Euroleague Basketball Institute organizacija. Programoje ruošiami būsimi sporto organizacijų vadybos specialistai. Absolventai įgija žinių marketingo, finansų, viešųjų ryšių ir komunikacijos srityse… skaityti plačiau.

Žemiau pateikiamos Vytauto Didžiojo universitete vykdomos studijų programos, kurios organizuojamos mišriai: dalis paskaitų nuotoliniu būdu, kitos - auditorijoje.

Žemės ūkio verslo vadyba (MA)

Programa vykdoma ištęstine forma, studijos trunka 3-ejus metus. Programoje numatyta parengti vadybiniam darbui žemės ūkio versle ir infrastruktūroje pasirengusius specialistus, gebančius įgyvendinti kūrybiškus sprendimus, vertinančius ir reaguojančius į nuolat besikeičiančias sąlygas…skaityti plačiau.

Verslo logistika (MA)

Programa vykdoma ištęstine forma, studijos trunka 2-ejus metus. Siekiama parengti verslo logistikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti mokslinių tyrimų rezultatus, priimti inovatyvius bioekonomikos sektoriaus ir verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus… skaityti plačiau.

Kaimo plėtros administravimas (MA)

Programa vykdoma ištęstine forma, studijos trunka 3-ejus metus. Siekiama ugdyti studijuojančiųjų strateginį ir holistinį mąstymą bei specialiuosius gebėjimus, būtinus integruotai valdyti kaimiškų regionų kokybinius ir kiekybinius pokyčius bei institucijų veiklą… skaityti plačiau.

Apskaita ir finansai (MA)

Programa vykdoma ištęstine forma, studijos trunka 3-ejus metus. Programos absolventai gebės priimti reikalingus finansų valdymo sprendimus, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas, atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus… skaityti plačiau.

Žemės ūkio ekonomika (MA)

Programa vykdoma ištęstine forma, studijos trunka 3-ejus metus. Siekiama ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto ir pluošto gamybos bei bioenergetikos sistemas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje… skaityti plačiau.

Dėl detalesnės su stojimu į Vytauto Didžiojo universitetą susijusios informacijos kreipkitės nurodytais kontaktais.

Užsienio lietuviams Lietuvos piliečiams

Mindaugas Šerpytis
Tel.: +370 615 22359
El. paštas: Mindaugas.Serpytis@vdu.lt

***

Užsienio lietuviams ne Lietuvos piliečiams

Stojantiems į:

 • Ekonomikos ir vadybos fakultetą
 • Gamtos mokslų fakultetą
 • Informatikos fakultetą
 • Muzikos akademiją (bakalauro studijos)
 • Menų fakultetą
 • Teisės fakultetą
Stojantiems į:

 • Humanitarinių mokslų fakultetą
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetą
 • Muzikos akademiją (magistrantūros studijos)
 • Socialinių mokslų fakultetą
 • Švietimo akademiją
 • Žemės ūkio akademiją
Marius Mikalauskas Liucija Zaksaitė
Tel: +370 37 327 978 Tel.: +370 37 327 978
El. paštas: Marius.Mikalauskas@vdu.lt El. paštas: Liucija.Zaksaite@vdu.lt