Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos

VDU Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas žurnalas Oikos yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti.

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvinių dokumentų publikacijos. Skatinant tarpdisciplininius tyrimus žurnale publikuojami įvairių mokslo šakų (sociologijos, antropologijos, migracijos politikos istorijos, literatūros istorijos, literatūrologijos, diasporos istorijos, teatrologijos ir kitų sričių) mokslinių tyrimų rezultatai.

OIKOS žurnalo rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų ir vadovaujantis Leidybos etikos komiteto (ang. Committee on Publication Ethics: COPE) principais. Etikos principai taikomi žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams.

Publikavimo dažnumas

Per metus išleidžiami du žurnalo numeriai.

Kalbos

Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Redakcijos kontaktai

VDU Lietuvių išeivijos institutas
S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 327 839
El.paštas: lii@vdu.lt

Redakcinė kolegija

 • Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS vyriausiasis redaktorius (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Dalia KUIZINIENĖ redaktoriaus pavaduotoja (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Kristine BEKERE (Latvijos mokslų akademija)
 • Ingrida DAČIOLIENĖ (VDU Pasaulio lietuvių universitetas)
 • Daiva DAPKUTĖ (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Beata KALĘBA (Krokuvos Jogailaičių universitetas, Lenkija)
 • Violeta KELERTIENĖ (Vašingtono universitetas, Sietlas, JAV)
 • Vėjas Gabriel LIULEVIČIUS (Tenesio universitetas, JAV)
 • Violetta PARUTIS (Esekso universitetas, Didžioji Britanija)
 • Juozas SKIRIUS (Lietuvos edukologijos universitetas)
 • Giedrius SUBAČIUS (Ilinojaus universitetas, Čikaga, JAV)

Straipsnių publikavimas

Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus originalumo reikalavimus ir būti parengti pagal patvirtintus šio leidinio reikalavimus publikacijoms. Žurnale skelbiami originalūs, kituose leidiniuose ar žiniatinklyje nepublikuoti straipsniai.

Žurnalui pateiktus straipsnius recenzuoja mažiausiai du anoniminiai recenzentai, redakcinės kolegijos parinkti iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo yra priešingos, redkolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio publikavimo. Recenzentai skiriami konfidencialiai: recenzentams neteikiama informacija apie autorių, autoriams – apie recenzentus.

Tekstus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutui el. paštu lii@vdu.lt arba redaktoriaus pavaduotojai Daliai Kuizinienei el. paštu dalia.kuiziniene@vdu.lt Kilus neaiškumams prašome kreiptis į Lietuvių išeivijos institutą (S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, el. paštas lii@vdu.lt, tel. (8 37) 327 839)

 

 

Elektroninė prieiga

Elektroninė žurnalo versija talpinama Lietuvių išeivijos instituto internetinėje svetainėje (Žurnalas „OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos”) ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) publikacijų duomenų bazėje.