Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos

VDU Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas žurnalas Oikos skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti.

Žurnalo akiratyje turi rastis vietos rūpesčiams, svarbiems tiek tarptautinei, tiek krašto visuomenei, besidominčiai lietuvių tautos pasaulyje ateitimi. Globalizacijos ir gyvenimo pasaulyje be sienų iššūkiai pasitiko Lietuvą, kaip ir kitas pokomunistines šalis, kultūriškai ir socialiai nepasirengusias. Ekonominiai pereinamojo laikotarpio sunkumai patyrė tokią emigracijos bangą, kurios mastai kol kas nei moksliškai, nei kaip kitaip nėra įvertinti.

Vakaruose kuriasi naujos ekonominių lietuvių emigrantų bendruomenės, mezgasi nelengvi ryšiai tarp senųjų išeivių ir naujųjų imigrantų. Londone, Čikagoje ir Dubline pradėti leisti laikraščiai skirti naujųjų išeivių poreikiams. Tačiau Lietuvoje nacionaliniu mastu nėra deramai įvertinamos šio spartaus proceso išdavos, rimčiau nesusimąstoma, ką tai reiškia ir ką gali ateityje reikšti mūsų kultūrai ir tapatumui. Kiek daugiau pakalbėta apie ekonomines pasekmes: protų praradimas ir mokesčių nutekėjimas jau įvardinta kaip nacionalinė problema.

Straipsnius kviečiame siųsti
el. paštu lii@vdu.lt arba redaktoriaus pavaduotojai Daliai Kuizinienei el. paštu dalia.kuiziniene@vdu.lt

 

Žurnalo misija

Žurnalo Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos misija – atliepti šiems iššūkiams, įsilieti į bendrą Europos Sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, kurių geografija itin išsiplėtė. Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, imuniteto globalizacijai stiprinimo. Lietuvių išeivijos institutui – svarbiausiam mūsų emigracijos ir diasporos tyrimų centrui – kartu su Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu imantis leisti šį periodinį, pusmetinį leidinį, ieškota būdų suderinti akademinio pažinimo ir politikos formavimo poreikius. Ši aplinkybė turėtų atsiskleisti straipsniuose ir publikacijose.

Žurnalo paskirtis

Žurnalo paskirtis turi būti įgyvendinama skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (emigracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, institucionalizuota lietuvybė – PLB), pristatant didžių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį atsparumą. Taip pat siekiama pritraukti Vakaruose gyvenančių intelektualų pajėgas, reikalingas tiek Lietuvos valstybės politikai išeivijos atžvilgiu kryptingai formuoti, tiek padėti pačioms išeivijos bendruomenėms išsilaikyti.

Daug dėmesio skiriama lyginamosioms studijoms, kurios leis žinoti lenkų, rusų ir kitų tautų migracijos tendencijas, numatyti ateities situacijas. Čia būtų spausdinami socialinių, ekonominių ir kultūrinių dabartinio emigracijos proceso stebėjimų rezultatai. Pasiekti užsibrėžtų tikslų viliamės todėl, kad Lietuvoje pamažu įsibėgėja sisteminis emigracijos ir diasporos tyrinėjimas. Pradėti nuoseklūs lietuvių emigracijos istorijos, pasaulio lietuvių gyvenimo ir dabartinių emigracinių procesų tyrinėjimai. Per kelerius metus išaugo mokslinis potencialas, telkiantis socialinių ir humanitarinių mokslų specialistus. Emigrantologijos tyrimai integruoja studijų veiklą: studentai gilinasi į problemą specialių kursų metu, rašo kursinius, bakalaurinius ir magistrinius darbus. Intelektinio potencialo prieaugis yra pastovus ir spartus, leidžiantis kurti labai ambicingus ateities planus.

Redakcinė kolegija

 • Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS vyriausiasis redaktorius (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Dalia KUIZINIENĖ redaktoriaus pavaduotoja (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Kristine BEKERE (Latvijos mokslų akademija)
 • Ingrida CELEŠIŪTĖ (VDU Pasaulio lietuvių universitetas)
 • Daiva DAPKUTĖ (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Beata KALĘBA (Krokuvos Jogailaičių universitetas, Lenkija)
 • Violeta KELERTIENĖ (Vašingtono universitetas, Sietlas, JAV)
 • Vėjas Gabriel LIULEVIČIUS (Tenesio universitetas, JAV)
 • Violetta PARUTIS (Esekso universitetas, Didžioji Britanija)
 • Juozas SKIRIUS (Lietuvos edukologijos universitetas)
 • Giedrius SUBAČIUS (Ilinojaus universitetas, Čikaga, JAV)

Reikalavimai straipsniams

Nuo 2006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba „namai“) yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti.

 • Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvinių dokumentų publikacijos. Skatinant tarpdisciplininius tyrimus žurnale publikuojami įvairių mokslo šakų (sociologijos, antropologijos, migracijos politikos istorijos, literatūros istorijos, literatūrologijos, diasporos istorijos, teatrologijos ir kitų sričių) mokslinių tyrimų rezultatai.
 • Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Žurnalui teikiami straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų.
 • Straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų), recenzijų – ne mažesnė nei 0,25 autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). Dėl didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai pateikiami A4 formato Times New Roman12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.
 • Straipsniai turi atitikti akademiniams straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, pristatyta analizuojamos problemos tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Prie teksto būtina pridėti santraukas ir raktažodžius anglų ir lietuvių kalbomis (600–1000 spaudos ženklų).
 • Išnašos pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Straipsnio pabaigoje pridedamas literatūros sąrašas.
 • Straipsniuose citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis nekeičiant šrifto. Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo kalba laikantis nustatytų svetimvardžių gramatinimo taisyklių (žiūrėti http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas/). Pirmą kartą tekste pateikiamas visas asmens vardas ir pavardė, toliau rašytina tik jo (jos) pavardė. Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba rašomi tradiciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti vietovardžių pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba.
 • Tekstus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutui el. paštu lii@vdu.lt arba redaktoriaus pavaduotojai Daliai Kuizinienei el. paštu dalia.kuiziniene@vdu.lt
 • Straipsnio pabaigoje autorius (-iai) turi nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. pašto adresą, telefoną.
 • Kilus neaiškumams prašome kreiptis į Lietuvių išeivijos institutą (S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, el. paštas lii@vdu.lt, tel. (8 37) 327 839)

 

 

Išleisti numeriai

Išleistus žurnalo numerius arba žurnalų turinio apžvalgas galite peržiūrėti VDU bibliotekos kataloge.