Universiteto studentams įsteigta A. Juodvalkio vardinė stipendija

2011-02-18

Vytauto Didžiojo universiteto studentams pradėtos skirti Lietuvių išeivijos instituto bei Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) fondo JAV įsteigtos vardinės Antano Juodvalkio stipendijos.

Paskatinimai bus skiriami universiteto humanitarinių bei socialinių mokslų sričių studentams, besimokantiems istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės studijų programose.

Lietuvių išeivijos visuomenininko ir žurnalisto Antano Juodvalkio vardine stipendija siekiama paremti rezistencijos kovų ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių palikuonis, gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Stipendijos bus skiriamos tik pažangiems, gerai besimokantiems, aktyviai studentiškoje, visuomeninėje ar kultūrinėje veikloje dalyvaujantiems rezistencijos kovų ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių palikuonims, studijuojantiems Vytauto Didžiojo universitete.

Norintieji dalyvauti konkurse stipendijai gauti privalo pateikti gyvenimo aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažymą apie artimųjų (senelių, prosenelių) dalyvavimą rezistencinėje veikloje ir partizaniniame pasipriešinime bei kitus giminystę patvirtinančius dokumentus, trumpą savo šeimos istorijos pristatymą, diplomo ir priedo prie diplomo kopijas (magistrantams), pažymą apie studijų rezultatus, patvirtintą dekanate bei mokslinių darbų vadovo ar katedros vedėjo rekomendaciją. Gautus prašymus svarstys Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto sudaryta stipendijų skyrimo komisija.

Antanas Juodvalkis (1912–2003) buvo ekonomistas, žurnalistas ir visuomenės veikėjas, VDU studijavęs ekonomikos mokslus, po antrojo pasaulinio karo tapęs svarbiu Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėju, aktyviai dalyvavęs visuomeninėje „Neo Lithuania“, Lietuvių fondo valdybos ir kitų išeivijos organizacijų veikloje, rašęs straipsnius išeivijos spaudoje.

Prašymai stipendijoms gauti turėtų būti siunčiami iki 2011 m. balandžio 15 d. šiuo adresu: Lietuvių išeivijos institutas, S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas. Konkurso rezultatai bus skelbiami gegužės mėn.

Smulkesniam pasiteiravimui prašome rašyti el. paštu d.kuiziniene@hmf.vdu.lt arba skambinti tel. (8 37) 327 839.