Praktika lituanistinėse mokyklose, centruose ir lietuvių bendruomenėse

2018-04-10

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) kiekvienais metais skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse.

Siūlomos praktikų vietos

Praktikos galimos šiose Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintose institucijose:

 • Formalios lituanistinės mokyklos
 • Lituanistikos centrai
 • Neformalios lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės ES ir EEE šalyse
 • Neformalios lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės kitose šalyse

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienai priimančiai institucijai yra nurodytas, su Ministerija suderintas, praktikos vietų skaičius (skiriama po 2 praktikos vietas kiekvienai praktikos institucijai) – atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų. Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama praktikoms formaliose lituanistinėse mokyklose.

Praktikų trukmė ir laikotarpis

Galima praktikų trukmė – 2–6 mėnesiai. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31.

Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas. Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis pasibaigus konkursui.

Atrankos sąlygos ir reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.
Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos – absolventų praktika.
Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašus).

Skiriamas finansavimas

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

 • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Danijos Karalystė, Islandijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Švedijos Karalystė, Norvegijos Karalystė, Jungtinė Karalystė.;
 • 650,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Italijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Ispanijos Karalystė.
 • 600,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Čekijos Respublika, Lenkijos Respublika.

Praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka:

 • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Brazilija, Egiptas, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Sakartvelas, Urugvajus.
 • Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:
  • 10-99 km – iki 20,00 eurų;
  • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
  • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
  • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
  • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
  • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
  • 8000 km ar daugiau – iki 1500,00 eurų.
Konkursui pateikiami dokumentai
 1. Paraiška teikiama per elektroninę sistemą. Paraiškoje galima rinktis tik 1 pageidaujamą praktikos vietą.
 2. MSI, kurioje studijuojate, raštas (parsisiųsti), kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas):
  1. kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
  2. kad MSI rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
  3. kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.
 3. Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma).
  Motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai.
Paraiškų teikimas

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2020 m. kovo 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti.

Konkurso eiga
 • Fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą, t. y. paraiškų atitikimą formaliems tinkamumo kriterijams:
  • Paraiška pateikta laiku;
  • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
  • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
  • Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo.
 • Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms praktikos institucijoms, kurios atrinks kandidatus pagal savo nustatytus kriterijus. Fondas neprisiima atsakomybės už priimančiųjų institucijų atrankos kriterijus, procesą bei neteikia paaiškinimų dėl priimančiųjų institucijų sprendimų.
 • Galutinį sprendimą dėl kandidatų finansavimo, remdamasis priimančiųjų praktikos institucijų atranka bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, priims Fondo direktorius. Atkreipiame dėmesį, kad priimančiųjų institucijų sprendimas dėl kandidatų atrankos dar nėra galutinis. Patvirtinti finansavimui kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip iki nurodytos dienos.
 • Po kandidatų informavimo per nurodytą laikotarpį atrinkti praktikantai turės savarankiškai susiderinti su priimančiosiomis institucijomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas (apie suderintą laikotarpį būtina informuoti Fondą) bei pasirūpinti kelionės organizavimu, vizų gavimu*, apgyvendinimu ir pan.
 • Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų aukštosioms mokykloms pagal lėšų naudojimo sutartį. Studentams stipendiją ir išmoką kelionei išmokės aukštoji mokykla pagal dvišalę finansavimo sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad dėl valstybės biudžeto lėšų skirstymo ypatumų gali pasitaikyti situacijų, kad aukštoji mokykla neturės galimybės išmokėti skirtos paramos iki suplanuotos praktikos pradžios. Tokiais atvejais studentai turėtų kelionės ir stipendijos išlaidas finansuoti iš asmeninių lėšų, kurios vėliau bus kompensuotos.
  * jei dėl praktikos įgyvendinimo yra reikalinga viza, prašome kreiptis į programos koordinatorių su prašymu gauti praktiką patvirtinantį raštą.
Kontaktai

Švietimo mainų paramos fondas, programos koordinatorė Jelena Smalskienė el. p. tarptautinespraktikos@smpf.lt, tel.+370 667 59894

Vytauto Didžiojo universitetas, programos koordinatorius Tomas Mickevičius, el. p. tomas.mickevicius@vdu.lt, tel. +370-3-7327987