Giedrius Globys: „Ideologiniai akademinių skautų ieškojimai išeivijoje

2022-03-26

Istoriko Giedriaus Globio straipsnis apie Akademinių skautų veiklą išeivijoje. Tekstas publikuotas žurnale „Oikos“. 

„Baigiantis Antrajam pasauliniam karui iš Lietuvos pasitraukė apie 60 tūkstančių žmonių, tarp jų buvo gausus būrys inteligentų, visuomenininkų, valstybės veikėjų. Daugumą karo pabaiga užklupo Vokietijoje. Čia jie buvo apgyvendinti išvietintų asmenų (angl. displaced persons – DP) stovyklose, kuriose gana greitai atsikūrė Lietuvoje veikusios ir kūrėsi naujos organizacijos. Dėl susidariusių palankių sąlygų vienos pirmųjų atsikūrė skautų, kiek vėliau – ir studentų skautų organizacijos. Suintensyvėjus emigracijai, ypač į JAV, buvo susirūpinta ryšių išsaugojimu ir tam tikslui 1948 m. rugsėjo mėnesį pradėtas leisti Akademinio skautų sąjūdžio tremtyje biuletenis „Vytis“. Vėliau jis pakeitė pavadinimą ir tapo „Mūsų Vyčiu“.

Žurnalo puslapiuose intensyviai diskutuota tuometė skautų ir apskritai lietuvių tremtinių padėtis, svarstomos ateities perspektyvos. Akademiniai skautai, įsikūrę 1924 m. Lietuvos universitete ir kartu su visa lietuviška skautija atsikūrę išeivijoje, iš naujo sprendė daugybę svarbių klausimų. Skautybė buvo jaunimo auklėjimo metodas, kurio ideologinį pagrindą išreiškė šūkis „Dievui, Tėvynei ir artimui“. Lietuvių studentams skautams, kaip ir dažnam suaugusiam ir skautų organizacijoje pasilikusiam žmogui, tokio siauro apibrėžimo neužteko, jie naujomis ir labai nelengvomis tremties sąlygomis ieškojo atsakymo į klausimus, kas yra skautas akademikas, kodėl verta juo būti ir kokia veikla savo buvimą galima realizuoti. Ieškojimus paskatino kelios aplinkybės.

Trumpakelnio skautuko, miške kuriančio laužą, rišančio mazgelius ir vedančio močiutę per gatvę stereotipas buvo atgyvenęs ir ypač nepriimtinas jaunajai, bręstančiai intelektualiajai skautų kartai. Sulydydami viename aukštojo mokslo siekimą, studentišką, kartais gan nerūpestingą gyvenimą ir skautišką pasaulėžiūrą jie, galima sakyti, Lietuvoje išrado, o išeivijoje ištobulino naują ir unikalią visuomeninės veiklos formą. Jaunų ir intelektualių katalikų ir liberalų srovių konkurencija dar labiau skatino akademinius skautus stengtis įrodyti, kad jie nebuvo socialinis buvusių skautų klubas, bet rimta organizacija, užimanti vidurio kelio poziciją…skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.