Dr. Mykolas Drunga

2022-05-19
Dr. Mykolas Drunga

Amerikos lietuvių ir Lietuvos žurnalistas, filosofas, vertėjas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto komunikacijos katedros docentas.

Čikagoje ir Bostone Mykolas Drunga dirbo šeštadieninių lietuvių mokyklų mokytoju, taip pat – Lietuvių studentų sąjungos metraščio vyr. redaktoriumi, MIT filosofijos skyriaus instruktoriumi. 1972 m. kartu su kitais įkūrė radijo programą „Garso bangos“, rengė kultūrines laidas apie lietuvių literatūrą, muziką. Už programą apie M. K. Čiurlionio muziką laimėjo Armstrongo premiją.

Mykolas J. Drunga taip pat yra ėjęs įvairių publikacijų ir leidinių redaktoriaus pareigas, tarp jų – „My Encyclopedia Lituanica“ 4–5 tomų, „Lietuvių studentų sąjungos metraščių“, savaitraščio „Keleivis“, „Vienybė“, žurnalo „Lituanus“, JAV lietuvių žurnalo „The Observer“ ir kt. Jis taip pat buvo dienraščio „Draugas“ ir savaitraščio „Vienybė“ bendradarbis, žurnalo „Baltic Forum“ vertėjas.

2018 m. doc. dr. M. J. Drungai suteiktas VDU garbės daktaro vardas už jo nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanistinių kultūros ir demokratijos vertybių puoselėjimą bei Vytauto Didžiojo universiteto vardo garsinimą.