Pasaulio lietuvių universitetas rekomenduoja

VDU Pasaulio lietuvių universitetas kartu su puikiąja VDU bibliotekos komanda į vieną vietą surinko lietuvių migracijos ir diasporos tematikos leidinių bei diasporos lietuvių sukurtos literatūros kolekciją. Ji skirta visiems besidomintiems lietuvių išeivija, migracijos ir diasporos tyrimais, istorija, literatūra, poezija, menu.

Kolekcijoje rasite mokslinių tyrimų, grožinės literatūros kūrinių lietuvių ir anglų kalbomis, pasaulio lietuvių istorijos siužetus nagrinėjančių darbų, išeivių iš Lietuvos atsiminimų bei VDU Lietuvių išeivijos instituto leidžiamą žurnalą „OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“.

Maloniai kviečiame stabtelėti prie Pasaulio lietuvių universiteto rekomendacijų lentynos VDU Vaclovo Biržiškos bibliotekoje (Kaunas, K. Donelaičio g. 52).

Diasporos ir migracijos istorija

 1. Aleksandravičius E. „Spalvos ir juostos : akademinės lietuvių skautijos istorija, 1924–2024”
 2. Aleksandravičius, E., Dapkutė, D. 2019, “Tarp minties ir politinio veiksmo : Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946-1954) : šaltinių publikacija”
 3. Aleksandravičius, E., Kuzmickaitė, D. K., Celešiūtė, I., Raškauskienė, M.
  „Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje. Brazilija”
 4. Aleksandravičius, E. „Adamkus“
 5. Balašaitis A. „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas“
 6. Bartusevičius V. „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951“
 7. Bartusevičius V. „Vokietijos lietuviai:1950-1990“
 8. Čerkeliūnas K. J. „Išeivijos lietuvių sportas 1944-1984“
 9. Eretas J. „Išeivijos klausimais“
 10. Grinbergas M. „Kalnai, slidės, lietuviai: Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo žaidynių istorija“
 11. Kučas A. „Amerikos lietuvių istorija = Lithuanians in the United States”
 12. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero sukaktis (1484-1984) : religinis pasaulio lietuvių katalikų kongresas: [Toronto, Ontario, 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 dieną]
 13. Milerytė G. „Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais : šaltinių publikacija“
 14. Milukas A. „Amerikos lietuviai XIX šimtmetyje: (1868-1900) : iš kun. A. Miluko paskaitų”
 15. Misiūnas R. „Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pabaigoje“
 16. Mockūnas L. „Pavargęs herojus“
 17. Papečkys J. „Lietuviai Argentinoje: 1918-1968 Lietuvos laisvės kovos metai“
 18. Paplauskienė V. „Išėję sugrįžti: lietuvių išeivių kultūrinis literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijos DP stovyklose 1944-1950 m. : archyvinių dokumentų leidinys“
 19. Ruseckas P. „Pasaulio lietuviai“
 20. Stravinskienė V. „Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1949-2003“
 21. Šapoka A. „Lietuvos istorija“
 22. Valkavičius W. „Lithuanian religious life in America: a compendium of 150 roman catholic parishes and institutions“
 23. Žemelis H. „Lietuvių radijo valandėlė Rochesteryje, 1950-1960“

Moksliniai tyrimai

 1. „Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys“
 2. Čičelis R. „Jono Meko „Aukso vidurys”: kūrybos filotopinė žiūra.“
 3. Dapkutė D. „Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai-organizaciniai aspektai: 1945 m. – šeštojo dešimtmečio pabaiga“
 4. Dapkutė D. „Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969) : monografija”
 5. Dapkutė D., Celešiūtė, I., Jovaišienė, D., Kuzmickaitė, D. K., Saldukas, L., Ūsaitė, K. “Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje : kolektyvinė monografija”
 6. Kasperavičiūtė V. „Lietuvos Respublikos emigracijos politika 1920-1940 m.”
 7. Kavolis V. „Nepriklausomųjų kelias. Publicistikos straipsniai 1951-1965“
 8. Kemėšis F. „Mūsų išeivių jaunimo problema“
 9. Kuizinienė D. „Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. : rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai: studija ir šaltinių publikacija“
 10. Kuzmickaitė D. „Tarp dviejų pasaulių : naujieji emigrantai lietuviai Čikagoje (1988-2000) : monografija”
 11. Misiūnas R. „Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952”
 12. Petraitytė-Briedienė A. „Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis : monografija”
 13. Petraitytė-Briedienė A. „Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983)”
 14. Petraitytė-Briedienė A. „Tylieji priesaikos riteriai : Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais”
 15. Ūsaitė K. „Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjunga: XX a. 6-9 dešimtmečiais : monografija“

Grožinė literatūra ir menas

 1. Almenas K. „Motociklu per Afriką“
 2. Almenas K. „Sauja skatikų : detektyvinis romanas”
 3. Almenas K. „Upė į rytus, upė į šiaurę“
 4. Almenas K. „The Blue Raven”
 5. Almenas K. „Blood Wedding”
 6. Budrys A. „Rogue Moon“
 7. Cinzas E. „Raudonojo arklio vasara“
 8. Cinzas E. „Sutemose“
 9. Cinzas E. „Švento Petro šunynas“
 10. Jankus J. „Naktis ant morų“
 11. Karvelis U. „Traukinių daugiau nebus“
 12. Milašius O. „ARS Magna. Slėpiniai“
 13. Milašius O. „Poezija“
 14. Noak J. „Du lagaminai“
 15. Rykštaitė V. „Lizos butas“
 16. Sinclair U. „Džiunglės“
 17. Šileika A. „Basakojis bingo pranešėjas : atsiminimai”
 18. Šileika A. „Bronzinė moteris“
 19. Šileika A. „Pirkiniai išsimokėtinai”
 20. Vaškelis B. „Žvilgsnis iš atokiau“
 21. Venclova T. „Kalbos ženklas“

Atsiminimai

 1. Daugirdaitė-Sruogienė V. „Balys Sruoga mūsų atsiminimuose“
 2. Mončys J. Ch. „Mano tėvas Antas“
 3. Pranaitytė J. „Laisvosios Lietuvos atlankytų: iš Pranaičių Julės atsiminimų“
 4. Sruogaitė D. „Atminties archeologija“

Kritika, publicistika ir kita

 1. Cidzikaitė D. „Manėm, kad greit grįšim : 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940-1944 m.”
 2. Kavolis V. „Nužemintųjų generacija“
 3. Kuizinienė D. „Laiko jungtys“
 4. Lukoševičius J. „Reemigrantai“
 5. Miłosz Cz. „Gimtoji Europa“
 6. Mockūnas L. „Egzodo literatūros atšvaitai: išeivių literatūros kritika“
 7. Mockūnas L. „Nelygiagretės paralelės : publicistika ir kritika“
 8. Pranaitytė J. „Iš kelionės po Europą ir Aziją“
 9. Pranaitytė J. „Laiškai iš Ispanijos“
 10. Rastenis V. „Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos: straipsnių rinkinys”
 11. Savickis J. „Žemė dega“

Lituanistinis ugdymas

 1. „Emigracija ir šeima. Vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai“
 2. Vilkytė L. „Kaip padėti vaikams užaugti dvikalbiams : emigravusių šeimų patirtis, moksliniai tyrimai, praktiniai patarimai“