Valstybės parama Lietuvoje studijuojančioms išeivių atžaloms

2016-01-20

Kasmet Valstybinis studijų fondas priima išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką.
Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį). Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį.
Socialinė išmoka (nuo 319 EUR iki 203 EUR) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai, norintys gauti paramą pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d.turi:

  • užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
  • Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti krašto Lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą.
  • Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pirmą kartą besikreipiantys dėl šios paramos, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.
  • Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.
  • Užpildytą elektroninės formos paraišką ir su prašymu pateikiamus dokumentus studentas Fondui turi pateikti išsiųsdamas juos adresu: Valstybinis studijų fondas, A.Goštauto g. 12 – 407, 01108 Vilnius, arba atvykdamas į Fondą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBĖS PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKŲ, VAIKAIČIŲ, PROVAIKAIČIŲ STUDIJOMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO