Lituanistikos (baltistikos) centrų projektas 2012-2014 m.

2018-02-15

Bendradarbiaujama su lituanistikos (baltistikos) centrais, kurie įsikūrę bei veikia užsienio šalių – Rusijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Austrijos ir Australijos aukštosiose mokyklose:

 • Sankt Peterburgo valstybinis universitetas
 • Latvijos universitetas
 • Rėzeknės aukštoji mokykla
 • Daugpilio universitetas
 • Liepojos universitetas
 • Glazgo universitetas
 • Krokuvos Jogailaičių universitetas
 • Poznanės A. Mickevičiaus universitetas
 • Vienos universitetas
 • Tasmanijos universitetas

Šio projekto tikslas – stiprinti lituanistikos ir baltistikos centrų, geografiniu atžvilgiu esančių toli nuo Lietuvos, ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, dėstytojų, mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šio projekto metu siekiama Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimo ir intensyvesnės lituanistikos centrų plėtros užsienyje skatinimo. Norime padėti lituanistikos centrams susipažinti su dabartine Lietuvos situacija, jos problemomis, pateikiamomis objektyviai ir argumentuotai, užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir užmegzti glaudesnius ryšius su mokslininkais, studentais.

Projekto tikslui pasiekti yra numatomi keturi pagrindiniai uždaviniai:

 • Plėtoti lituanistikos (baltistikos) centrų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei lietuvių bendruomenių ryšius, vykdant šiuolaikinės Lietuvos mokslo, meno ir kultūros viešinimą,
 • panaudojant tradicines ir virtualias aplinkas.
 • Didinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei lituanistikos centrų studentų ir dėstytojų mainus.
 • Tobulinti lituanistikos (baltistikos) centruose dirbančių dėstytojų kvalifikaciją.
 • Aprūpinti lituanistikos (baltistikos) centrus metodine, mokomąja literatūra bei leidiniais.

Su numatytu tikslu ir uždaviniais yra susiję ir projekto veiklos:

 • Lituanistikos (baltistikos) centrų studentų ir dėstytojų vasaros ir žiemos lietuvių kalbos mokyklų ir etninės kultūros mokyklos organizavimas: bus surengtos 4 žiemos ir vasaros lietuvių kalbos mokyklos KTU, VDU ir KU (kursuose dalyvaus 40 studentų), 1 vasaros etninės kultūros mokykla „lietuvių kultūros atradimai“, skirta centrų dėstytojams ir studentams (dalyviai – 11 studentų ir 16 dėstytojų)
 • Edukacinių – kultūrinių renginių „Lietuvos dienos“ organizavimas Krokuvoje ir Rygoje
 • Studentų praktikų (5) ir studijų studentams (8) iš lituanistikos (baltistikos) centrų organizavimas
 • Lituanistų (baltistų) stažuočių organizavimas. Stažuotės skirtos tiek užsienio centrų dėstytojams vykimui į Lietuvos universitetus ir tyrimų institutus, tiek lietuvių dėstytojams ir tyrėjams dėstymui užsienio universitetuose (40 stažuočių)
 • Lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas (numatyti 2 interaktyvūs nuotoliniai mokymai)
 • Mokomųjų priemonių parengimas: Šioje poveiklėje numatoma sukurti dvi – tarties ir kirčiavimo – programas, kuriomis naudojantis bus galima mokytis lietuvių kalbos internetu. Taip pat bus parengtos ir išleistos 8 metodinės mokymo priemonės.
 • Lituanistikos (baltistikos) centrai bus aprūpinami lietuviškomis jau anksčiau išleistomis mokslinėmis knygomis, vadovėliais, metodinėmis priemonėmis. Kiekvienam centrui numatoma nupirkti vidutiniškai po 80 knygų, taigi iš viso bus nupirkta ~ 800 knygų.

Projektas vykdytas dvejus metus: 2012 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 12 d.

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas