Lietuvos Vyčių istorijai ir dabarčiai skirtas seminaras

2013-05-18

VDU Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, tęsdami renginių ciklą, skirtą Lietuvos Vyčių organizacijos 100-mečiui, gegužės 17 d. surengė seminarą apie šios organizacijos istoriją ir dabartį.

Seminaro metu buvo skaityti šie pranešimai:

Egidijus Aleksandravičius. Pasaulio lietuvijos riteriai: trijų generacijų palikimas

Mykolas Drunga. Lietuvos Vyčių reikšmė išeivijos organizacijų kaleidoskope

Ingrida Celešiūtė. Šimtamečių bendruomenių lietuviškas identitetas: Lietuvos Vyčiai ir Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia

Vyčių kasdienybė šiandien: vaizdo medžiaga iš Endicott (NY, JAV) vyčių kuopos susirinkimo. Komentavo Giedrė Milerytė ir Arūnas Antanaitis.

Renginio metu taip pat buvo aptartas Draugijos užsienio lietuviams pažinti steigimas. Iniciatyvinė grupė numatė susitikti birželio 13 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur vyks prof. E.Aleksandravičiaus naujosios knygos „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija” pristatymas.

Apie Lietuvos Vyčių organizaciją

JAV lietuvių Romos katalikų jaunimo organizacija Lietuvos Vyčiai įkurta 1913 metų balandžio 27 dieną Lawrence, Massachusetts valstijoje. Savo tikslu organizacija paskelbė telkti lietuvių jaunimą lietuvybės išlaikymui ir siekti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

1918 m. Lietuvai paskelbus savo Nepriklausomybę, vyčiai organizavo Lietuvių legioną bei įsteigė „kardo fondą“, iš kurio surinktų lėšų Lietuvos kariuomenės vadui gen. Silvestrui Žukauskui padovanojo auksinį kardą. Siuntė aukas Lietuvos šauliams, kareivių globos draugijai, palaikė glaudžius ryšius su pavasarininkų ir ateitininkų organizacijomis.

Po Antrojo pasaulinio karo mažai naujai atvykusiųjų lietuvių tepapildė organizacijos gretas, tad ji palaipsniui transformavosi į dar carinės okupacijos metais iš Lietuvos išvykusiųjų palikuonių organizaciją.

Nors daugelis organizacijos narių pastaruoju metu lietuviškai nebekalba, tačiau savo tautinį identitetą bando išlaikyti kultūriniais renginiais, paskaitomis, lietuviškų dainų ir šokių kolektyvais. Organizacija aukomis remia Lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, leidžia religinę literatūrą.

Knights of Lithuania tinklalapis