VDU – Pasaulio lietuvių universitetas


Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) tikslas – skatinti Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą ir kūrybinius mainus, burti lietuvių išeiviją bei pritraukti visus, besidominčius šiuolaikine Lietuva, jos gyvenimu, tradicijomis ir kultūra.

PLU jungia daug veiklų: VDU Vasaros akademijos renginius, studentų ir mokslininkų studijas bei stažuočių programas, lituanistinio švietimo projektus ir kt. Sykiu PLU veikia ir kaip idėjinis – virtualus – darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

Prieš ketvirtį amžiaus bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas siekia tapti viso pasaulio lietuvių akademiniu ir kultūros branduoliu – Pasaulio lietuvių universitetu. Savo veiklomis PLU stiprina Lietuvos ir išeivijos kūrėjų tarpusavio bendradarbiavimą bei socialinius ryšius, sujungia įvairias Lietuvos ir pasaulio mokslininkų bei menininkų iniciatyvas, taip siekdamas didinti bendrų tyrimų žinomumą tarptautinėje erdvėje, prisidėti prie lietuvių kalbos, akademinių ir meno pasiekimų bei kultūros sklaidos pasaulyje.

PLU skelbia informaciją apie galimybes bei kitaip kuruoja jaunųjų mokslininkų bei tyrėjų įsitraukimą į VDU, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su baltistikos/lituanistikos centrais visame pasaulyje, rengia seminarus bei konferencijas, kurių metų aptariami ir diskutuojami gyvenimo šiuolaikiniame, nuolatos besikeičiančiame pasaulyje dalykai – lietuvių emigracija ir re-emigracija, tapatybės kaitos klausimai.

Pasaulio lietuvių universitetas suteikia galimybę geriausiems VDU studentams bei tyrėjams mokytis bei atlikti praktiką užsienio šalyse. Stažuotės finansuojamos universiteto mecenatų įsteigtomis vardinėmis stipendijomis.

PLU kuruojamose veiklose telpa ir daugybė kitų mokslo bei švietimo projektų: lietuvių išeivijos paveldo tyrimai, migrantologijos studijos, lituanistinis švietimas. Pasaulio lietuvių universitetas organizuoja diasporos temas analizuojančių knygų, parodų, filmų sutiktuves bei peržiūras, palaiko ir plečia ryšius su išeivijos bendruomenėmis.